:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 3°C
powietrze B. dobre

Jest projekt budżetu Włocławka na 2020 rok. Zobacz, które drogi i chodniki planowane są do przebudowy

Inwestycje, projekt budżetu Włocławka Zobacz które drogi chodniki planowane przebudowy - zdjęcie, fotografia
nWloclawek.pl 19/11/2019 06:00

Gotowy jest projekt budżetu Włocławka na przyszły rok.

W projekcie budżetu na rok 2020 w zakresie dróg znalazło się szereg zadań. Czas realizacji i zakończenia niektórych to lata 2021-2022.

W projekcie budżetu Włocławka 2020 są:

 • przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej,
 • rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej,
 • rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta,
 • przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną,
 • przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III,
 • budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych,
 • przebudowa ul. Płockiej od ul Zielnej do Ronda Popiełuszki oraz ul. Wojska Polskiego,
 • budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej,
 • przebudowa chodnika na moście stalowym,
 • przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego od Placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,
 • przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej.

W ramach zadania w roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy ul. Stromej.

W roku 2020 zaplanowano budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Papieżka z ul. Zielną oraz przebudową wlotu ul. Papieżka w Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

W 2020 roku planuje się budowę drogi stanowiącej połączenie Al. Jana Pawła II z ul. Letnią. W roku 2020 rozpocznie się procedura odszkodowawcza oraz wykonana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa.

Kwota 2.500.000 złotych została przeznaczona na budowę ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2020 ustalone zostały na kwotę 133.790.423 zł i przeznaczone będą na:

• inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 123.540.423 zł,

• rezerwa inwestycyjna – kwota 6.500.000 zł,

• Budżet Obywatelski – kwota 3.750.000 zł.

Prezentujemy też zaplanowane inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 3.500.000 zł. Zakres prac przewiduje nie tylko wykonanie przejścia podziemnego, ale również chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Po obu stronach tunelu, równolegle do osi torów, zaprojektowano dwukierunkowe wyjścia/wejścia o konstrukcji żelbetonowej. Roboty obejmą swoim zakresem także budowę ogrodzenia terenu od ulicy Hutniczej do końca zurbanizowanego obszaru osiedla Zazamcze.

Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – kwota 4.592.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017 – 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 15.984.000 zł. W ramach zadania trwają prace przeprojektowania dokumentacji w zakresie m.in. zmiany skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, zmiany konstrukcji drogi i wykorzystanie istniejącej jezdni jako podbudowy. Dodatkowo mają powstać m.in. projekty małych skwerów oraz elementów małej architektury. W roku 2020 po zakończeniu procedury odszkodowawczej planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta - kwota 1.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w 2020 roku przewiduje przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 poza pasem drogowym, w kierunku Jeziora Wikaryjskiego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz rozbudowę sieci komunikacyjnej dróg rowerowych następujących ulic: Wiklinowa, Krzywa Góra, Polna od Płockiej do Barskiej, DK 62 od przejazdu rowerowego w okolicy ul Leśnej do połączenia z istniejącą drogą rowerową za wiaduktem bocznicy kolejowej w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego, Płocka od Ronda Popiełuszki do ul. Granicznej.

Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną – kwota 8.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia 8.100.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni, konstrukcja nawierzchni chodnika oraz elementów obiektu mostowego.

Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III - kwota 14.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 14.100.000 zł. Grodzka II etap + Witoszyńska

Grodzka II etap + Witoszyńska - Objęte wnioskiem o dofinansowanie odcinki dróg zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławek, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Miasto Włocławek, w gminie miejskiej Włocławek. Prace budowlane polegać będą na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowie wysp kanalizujących ruch oraz budowie parkingów z kostki brukowej. Przewidziano także budowę chodników, budowę drogi dla rowerów, budowę zatok autobusowych oraz rozbudowę i budowę zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej. Zaplanowano także zagospodarowanie terenu przyległego zielenią wraz z nasadzeniami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę wszystkich skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Rozbudowa ulicy Grodzkiej oraz ulicy Witoszyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz wpłynie pozytywnie na warunki bytowe mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Poprawione zostaną także warunki bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na przedmiotowych odcinkach ulic odbywa się transport zbiorowy - miejski i podmiejski zapewniający między innymi dojazd dzieci do szkół. Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.677.252,00 zł co stanowi 80% kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie. Grodzka etap III Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Witoszyńską do skrzyżowania z ul. Wiosenną zlokalizowanego we Włocławku i stanowi III etap zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Przedmiotowy zakres projektu obejmuje w szczególności przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę wysp kanalizujących ruch o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiące azyl dla pieszych, budowę i rozbudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zjazdów indywidualnych, budowę miejsc parkingowych, budowę 1 zatoki autobusowej i 2 przystanków z peronami, montaż 3 sztuk wiat przystankowych przy peronach przystanków autobusowych (z zatokami i bez zatok), odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego wraz z nasadzeniami zastępczymi, montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonanie oznakowania 103 pionowego i poziomego, organizację ruchu. Ponadto zaplanowano wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz prace rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów drogowych i roboty ziemne. Rozbudowa ul. Grodzkiej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu „Zawiśle” przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.897.747,00 zł co stanowi 50 % kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie.

Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych - kwota 250.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 750.000 zł. Planuje się budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych w najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych.

Przebudowa dróg powiatowych - kwota 2.000.000 zł. Planuje się m.in. przebudowę ul. Płockiej od ul Zielnej do Ronda Popiełuszki oraz ul. Wojska Polskiego w zakresie zmiany nawierzchni ulicy i chodnika.

Budowa/przebudowa chodników - kwota 1.000.000 zł. Zakres prac w roku 2020 przewiduje budowę chodnika przy ul. Polnej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Stodólnej.

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej - kwota 500.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej.

Przebudowa chodnika na moście stalowym - kwota 2.000.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika na moście stalowym.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego - kwota 500.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach zadnia w roku 2020 planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ul. Kilińskiego od Placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej - kwota 150.000 zł. W ramach zadnia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej.

Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego – kwota 3.600.000 zł. Zadanie kontynuowane. Całkowita wartość przedsięwzięcia 13.163.224 zł. Lata realizacji 2017 – 2020. W roku 2020 planuje się budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Papieżka z ul. Zielną oraz przebudową wlotu ul. Papieżka w Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności: wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzew, usunięcie kolizji z sieciami teletechnicznymi ORANGE i NETIA oraz siecią elektroenergetyczną ENERGA, wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów i zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę i przebudowę skrzyżowań, wykonanie wpustów ulicznych, studzienek ściekowych i rewizyjnych oraz sieci nowych rurociągów do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych związanych z przebudową sieci ciepłowniczej, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu.

Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – kwota 2.000.000 zł. Lata realizacji 2017-2022. Przewidywany koszt inwestycji 14.822.000 zł. W 2020 roku planuje się budowę drogi stanowiącej połączenie Al. Jana Pawła II z ul. Letnią. W roku 2020 rozpocznie się procedura odszkodowawcza oraz wykonana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa.

Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej – kwota 2.500.000 zł.

Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 2.587.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane w zakresie budowy drogi, miejsc parkingowych, drogi rowerowej oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej - kwota 1.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 1.080.000 zł. W 2020 roku planuje się procedurę odszkodowawczą oraz roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni, chodników, drogi rowerowej.

Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka - kwota 200.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 10.100.000 zł. W ramach zadnia w roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Budowa ulicy Celulozowej - kwota 100.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 5.200.000 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek - kwota 200.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 4.800.000 zł. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót polegających na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową.

Przebudowa ulicy Letniej - kwota 1.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 1.070.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Letniej, w zakresie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej oraz budowy odcinka drogi, drogi dla rowerów i chodnika.

Budowa / przebudowa dróg gminnych – kwota 2.000.000 zł. Planuje się przebudowę m.in. ulic: Skrajnej od Letniej do Botanicznej, Suszyckiej od Cysterskiej do Górzystej, Pszczelej od Michalińskiej do Brzezinowej, Flisackiej, Ziołowej od Botanicznej do Kościelnej, Sasankowej od Witoszyńskiej do Malinowej, Szpitalnej od torów kolejowych do Wysokiej.

Budowa / przebudowa chodników – kwota 1.000.000 zł. Planuje się przebudowę chodników następujących ulic: Szpitalna od Ceglanej do torów kolejowych, Wspólna od Robotniczej do Słonecznej, Żurawia od Robotniczej do Gajowej.

Przebudowa drogi Lipnowskiej – kwota 200.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia 3.000.000 zł. W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego – prawoskręt most – kwota 100.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.000.000 zł. W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Drogi wewnętrzne

Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych – kwota 500.000 zł. W ramach zadania w roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy ul. Stromej.

 

 

Jest projekt budżetu Włocławka na 2020 rok. Zobacz, które drogi i chodniki planowane są do przebudowy komentarze opinie

 • Rico - niezalogowany 2019-11-19 21:48:53

  A gdzie Łanieszczyzna zje... na przez pseudo firmę która niby robiła kanalizację. A Krzywa Góra zdarty asfalt czekający na nawierzchnię, zaraz będą wnioski o odszkodowania dla kierowców za zawieszenie.

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

pożyczka osobista

Oferuję pożyczki osobom, które potrzebują osobistej inwestycji o stopie 2,2%. Kwota waha się od 5000 EURO do 1 000 000 EURO. Jestem szybki i..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez nwloclawek.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Aleksandra Suchomska Promocje włocławskie z siedzibą w Smólnik 87-815, Smólnik 18A

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"